آشنایی با مشتریان
شبکه نام سازمان
نصب و راه اندازي شبكه شركت پالايش نفت تبريز ( پالايشگاه )
نصب و راه اندازي شبكه مركز آموزشي و درماني نيكوكاري
نصب و راه اندازي شبكه بيمارستان نورنجات
نصب و راه اندازي شبكه اداره كل تربيت بدني آذربايجانشرقي
نصب و راه اندازي شبكه شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
نصب و راه اندازي شبكه درمانگاه تخصصي فجر
نصب و راه اندازي شبكه بانك صادرات آذربايجانشرقي
نصب و راه اندازي شبكه بانك ملت آذربايجانشرقي
نصب و راه اندازي شبكه بانك توسعه صادرات ايران
نصب و راه اندازي شبكه مركز آموزشي و درماني سينا
نصب و راه اندازي شبكه مركز آموزشي و درماني كودكان
نصب و راه اندازي شبكه بيمارستان هشترود
نصب و راه اندازي شبكه بيمارستان شفا
نصب و راه اندازي شبكه شركت تعاوني مسكن جماران تبريز
نصب و راه اندازي شبكه شركت گسترش و صنعت آذربايجان
نصب و راه اندازي شبكه كانون پرورشي و فكري كودكان آذربايجانشرقي
نصب و راه اندازي شبكه شركت مهرامين

سخت افزار نرم افزار نام سازمان
شرکت پخش فرآوردهاي نفتي پشتيبانی کارت هوشمند سوخت در استانهای ( آذربايجانشرقی- اردبيل- زنجان- همدان)
  شركت پالايش نفت تبريز ( سرويس و تعمير كامپيوتر ها و لوازم جانبي و نگهداري شبكه كامپيوتر)
  بانک سینا ( استان آذربایجان شرقی و اردبیل
  شركت پالايش نفت تبريز ( نصب و راه اندازي شبكه كامپيوتري)
سازمان اب و برق خوزستان ( معاونت آب )[ 7 شهرستان]
سازمان امور اقتصادي و دارائي آذربايجانشرقي
سازمان بهزيستي آذربايجانشرقي
سازمان بازرگاني استان آذربايجانشرقي
سازمان انتقال خون استان آذربايجانشرقي
سازمان صنايع و معادن آذربايجانشرقي
سازمان كار و امور اجتماعي آذربايجانشرفي
 اداره كل امور مالياتي آذربايجانشرقي
اداره كل تربيت بدني اذربايجانشرقي
 اداره كل فرهنگ و ارشارد اسلامي آذربايجانشرقي
  اداره كل فرهنگ و ارشارد اسلامي آذربايجانغربي
اداره كل هواشناسي استان آذربايجانشرقي
   اداره كل هواشناسي استان اردبيل
  اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجانشرقي
  اداره كل محيط زيست و منابع طبيعي آذربايجانشرقي
  اداره كل پزشكي قانوني استان آذربايجانشرقي
  اداره كل زندانهاي آذربايجانشرقي
  اداره كل اوقاف و امورخيريه آذربايجانشرقي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
 شبكه هاي بهداشت درمان استان آذربايجانشرقي [25 شبكه]
مركز اموزشي و درماني در سطح استان اذربايجانشرقي[ 10 مركز]
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل
   شبكه هاي بهداشت درمان استان اردبيل[10 شبكه]
  مركز اموزشي و درماني در سطح استان اردبيل[ 7 مركز ]
كلينيك هاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
بيمارستانهاي خصوصي و دولتي در سطح استان آذربايجانشرقي
  بيمارستان خصوصي نور نجات
  بيمارستان خصوصي حكيمان نور
كلينيك تخصصي فجر
  شركت گلمر خزر استان گيلان
شركت خانه سازي پيش ساخته اذربايجان
 شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه
  شركت تعاوني بهداشت و درمان
  شركت تعاوني جند منظوره دانشگاه علوم پزشكي
  شركت تعاوني حمل و نقل 432
  شهرداری های استان آذربایجانشرقی ( 18 شهرستان )
  شركت پخش فرآوردهاي نفتي منطقه آذربايجانشرقي
  بانك تجارت استان آذربايحانشرقي ( تعمير و نگهداري دستگاههاي كامپيوتري شعب و واحدهاي مكانيزه )
  اداره كل اداره راه آهن آذربايجانشرقي ( سرويس و تعمير كامپيوتر ها و لوازم جانبي و نگهداري شبكه كامپيوتر)
    بانك صادرات استان آذربايحانشرقي ( كابل كشي شعب و واحدهاي مكانيزه و نگهداري آن )
  بانك صادرات استان آذربايحانشرقي (تعمير و نگهداري دستگاههاي كامپيوتري شعب و واحدهاي مكانيزه)
  شركت برق منطقه اي آذربايجان ( آذربايجانشرقي – غربي – اردبيل ) ( سرويس نگهداري و تعمير و پشتيباني تجهيزات كامپيوتري و شبكه هاي كامپيوتري)
اداره كل بيمه خدمات درماني استان اذربايجانشرقي
  اداره كل تعاون آذربايجانشرقي
  بيمارستان خصوصي شمس
  بيمارستان خصوصي بهبود
  بيمارستان توانبخشي فجر
  سازمان نظام مهندسي استان گيلان
  شركت بهره برداري از شبكه هاي ابياري استان گيلان
  شركت آب منطقه اي استان گيلان
  شركت پيشيباني برق استان گيلان
  شركت گيلان نيرو استان گيلان
  شركت تعاوني دانشگاه علوم پزشكي
  شركت تعاوني مسكن جماران
كانون پرورشي فكري كودكان و نوجوانان استان آذربايجانشرقي
  كانون فرهنگي شاهد
  پست بانك آذربايجانشرقي
  اداره كل پست آذربايجانشرقي